Grundläggande faktorer

3 grundläggande faktorer

1. Att vi har en gammal och ny hjärna. Genom att förstå vår hjärnas funktioner kan vi lära oss mycket om hur vi möter svårigheter i livet, exempelvis hur integreringen av vår "gamla" hjärna och vår "nya" hjärna ibland kan ställa till det för oss. Den nya hjärnans högt utvecklade funktioner, som att mentalisera, tenderar att lätt spinna vidare på den gamla hjärnans emotioner, trots frånvaron av uppenbara hot eller faror. 


2. Att vi påverkas av både arv och miljö. Anknytningens betydelse i våra liv. Inom schematerapi går man tillbaka till vissa specifika minnen för att reparera dem i efterhand och skapa nya minnen. Man arbetar också med förvärvad trygghet; hjälper klienterna att skapa den värme mot sig själva och trygghet som de inte fick som barn. 


3. Att vi har tre motivationssystem som påverkar våra känslor, tankar, beteende och vår fysiologi. En del i terapin handlar om de nedärvda system som får oss att reagera reflexmässigt på hot, upptäckarlust och -det mest eftersatta - trygghetsbehov.

Utforskandesystemet, väcker vår nyfikenhet på världen, lust att prestera och nå mål. Detta system väcker affekterna intresse, nyfikenhet och entusiasm, belöningssubstansen dopamin frigörs vilket leder till att vi beter oss utforskande, närmande, aktiva, engagerade och drivna.

Hotsystemet, visar på hur vi hanterar fara, systemet ger oss de snabbaste reaktionerna av alla flight (undvika), fight (motangrepp) eller freeze (kapitulera). Detta system väcker rädsla, ilska, avsmak, avsky, ångest, skam, skuld och förakt. Vi drar snabba slutsatser och har begränsad uppmärksamhet på hot. Det fysiologiska påslagen är kortisol, adrenalin och noradrenalin.

Trygghetssystemet gör oss lugna och inriktade på att ta hand om oss själva och våra medmänniskor. Detta system för att vi känner glädje, tillfredsställelse, belåtenhet, välmående, trygghet och lugn. Vidare gör det oss reflekterande, icke-dömande och vi har en öppen uppmärksamhet. Må bra hormonet oxytocin utsöndras när detta motivationssystem är aktiverat.

Psykiskt lidande orsakas ofta av ett överaktiverat hotsystem i kombination med ett under utvecklat trygghets system. Terapin har som mål att aktivera och utveckla trygghetssystemet så att det ska bli tillgängligt för Dig och hjälpa dig reglera hotfokuserade känslor. Genom att Du får en förståelse för hur de olika motivationssystemen så underlättar det terapin, och du kan lättare lära dig hur du ska hantera och balansera de olika systemen och minska deras automatiska makt.