KBT

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en psykoterapiform som har sin grund i forskning och teorier inom inlärningspsykologi (beskriver vårt sätt att lära in, bevara, förstärka och förändra beteenden), kognitionspsykologi (beskriver människan genom det sätt vi tänker och skapar mening) och socialpsykologi. I KBT antas att hur vi tänker, tolkar och agerar påverkar hur vi mår. Vi skapar tidigt i våra liv våra egna uppfattningar och värderingar för att förstå vad som händer med oss. Dessa tolkningar, som är personliga, styr sedan våra känslor och handlingar, vi förhåller oss gentemot omvärlden som vi tror att den är beskaffad inte som den faktiskt är.

Vi inleder terapin med en grundläggande kartläggningsfas där vi tittar på problemskapande situationer, men också Din bakgrund och historik, för även fast KBT fokuserar på här och nu, är det viktigt att tala om det förflutna och förstå vad som påverkar Dig nu. Således medvetandegör terapin hur du tänker om Dig själv, Din omgivning och om Ditt liv i stort. Vidare tittar vi på hur Du tolkar olika situationer och hur det påverkar Dina tankar, känslor och beteende. Vi finner hjälpmedel, strukturer, stöd och strategier som förebygger problemskapande beteenden - allt för att underlätta vardagen. Att gå i terapi startar en reflekterande process, som innebär att Du vågar utforska, känna och fundera. Genom en ökad självkännedom får du en högre livskvalitet.

KBT har visat sig vara framgångsrikt vid en rad olika svårigheter t ex Depression, Social osäkerhet/dålig självkänsla, Social fobi, Ångesttillstånd, Sorger och Kriser, Utmattningssyndrom, Sömnproblem, Långvarig smärta, Ätstörningar, Panikångest. KBT-synsättet har även influerat andra områden, exempelvis organisationsutveckling och ledarskap.

KBT är idag förstahandsalternativet vid behandling av en rad psykiska problem. Är problematiken mer komplex eller långdragen är Schematerapi att föredra. Schematerapi kan ses som en vidareutveckling av KBT's ursprungsmodell.