KBT

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en psykoterapiform som har sin grund i forskning och teorier inom inlärningspsykologi (beskriver vårt sätt att lära in, bevara, förstärka och förändra beteenden), kognitionspsykologi (beskriver människan genom det sätt vi tänker och skapar mening) och socialpsykologi. I KBT antas att hur vi tänker, tolkar och agerar påverkar hur vi mår. Vi inleder terapin med en grundläggande kartläggningsfas där vi tittar på problemskapande situationer, men också Din bakgrund och historik, för även fast KBT fokuserar på här och nu, är det viktigt att tala om det förflutna och förstå vad som påverkar Dig nu. Således medvetandegör terapin hur du tänker om Dig själv, Din omgivning och om Ditt liv i stort. Vidare tittar vi på hur Du tolkar olika situationer och hur det påverkar Dina tankar, känslor och beteende. Vi finner hjälpmedel, strukturer, stöd och strategier som förebygger problemskapande beteenden - allt för att underlätta vardagen. Att gå i terapi startar en reflekterande process, som innebär att Du vågar utforska, känna och fundera. Genom en ökad självkännedom får du en högre livskvalitet.

KBT har visat sig vara framgångsrikt vid en rad olika svårigheter t ex Depression, Social osäkerhet/dålig självkänsla, Social fobi, Ångesttillstånd, Sorger och Kriser, Utmattningssyndrom, Sömnproblem, Långvarig smärta, Ätstörningar, Panikångest. KBT-synsättet har även influerat andra områden, exempelvis organisationsutveckling och ledarskap.

KBT är idag förstahandsalternativet vid behandling av en rad psykiska problem. Är problematiken mer komplex eller långdragen är Schematerapi att föredra. Schematerapi kan ses som en vidareutveckling av KBT's ursprungsmodell. 

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad och innovativ terapi form, och kan ses som en vidareutveckling av KBT's ursprungsmodell. Vidare innehåller schematerapi influenser från anknytningsteori, dynamisk terapi och gestaltterapi.

Då vi i schematerapi utgår ifrån att villkoret för god psykisk hälsa är att vi får våra grundläggande känslomässiga behov tillgodosedda, så har vi ett stort fokus på uppväxten och de känslomässiga behov som inte tillgodosetts (läs mer om känslomässiga behov under fliken "Känslor och behov"). När dessa känslomässiga behov inte blivit tillfredsställda under vår uppväxt skapas "sår" som gör att vissa problem återkommer i våra liv, de blir s k scheman (t ex övergivenhet, värdelöshet eller perfektionism). Om Du reagerar starkt vid t ex separationer och när Du har begått ett misstag eller misslyckats på annat sätt kan det vara tecken på att något av dessa scheman är aktiverat. Reaktionen kan vara både fysisk och psykisk. För att slippa uppleva de "sår" scheman som aktiveras i oss, så utvecklar vi strategier som fungerar som försvar/beskyddare, dessa är inte alltid hjälpsamma. I terapin tittar vi på dessa som ofta gett upphov till stort lidande.

Här följer några teman vi kan arbeta med inom Schematerapi:
Tänker du mer på andras behov än dina egna, har du svårt att se vilka dina behov verkligen är?
Dras du ofta in i relationer där du inte känner dig sedd eller förstådd?
Känner du att innerst inne är det något fel på dig, och om du skulle visa vem du verkligen är så är du rädd att du inte skulle bli omtyckt?
Är du rädd för att bli övergiven eller avvisad av vänner och partners?
Känner du dig innerst inne olycklig, värdelös och misslyckad hur mycket beröm och uppskattning du än får?
Lider du av återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande?
Jämför du dig med andra och upplever att du är otillräcklig?
Har du svårt att njuta av livet?

Schematerapins upphovsman, Jeffrey Young, menar att våra grundläggande känslomässiga behov är universella. Jeffrey Young har identifierat 18 olika sår/scheman. I terapin undersöker Du och jag gemensamt vilka scheman som kan vara aktuella i Ditt fall, vi identifierar och sätter namn på dessa, varpå vi skapar förståelse inför schemats ursprung i barndomen, hur grundlades mönstret hos det sårade barnet? Vi tittar på en nyligen inträffad situation och går in i den, från den platsen försöker vi att hitta en situation från barndomen som påminner om denna, detta för att visa på hur ditt schema visar sig i vardagen. 
Vi samlar bevis mot schemat och bemöt det på rationell nivå så att Du bättre ska kunna hantera de utmaningar som Du ställs inför. I schematerapi får Du hjälp att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker Dina känslomässiga behov. Stort fokus ligger på affektiv upplevelse och diskussioner om tidiga livshändelser och vi använder terapirelationen som en trygg bas för förändring.

 Målsättningen med schematerapi är att hjälpa Dig att utveckla en känslomässig grundtrygghet och självständighet. Med detta menas att Du inom rimliga ramar har ett empatiskt och bekräftande förhållningssätt till Dig själv och andra, kan etablera nära hållbara relationer, har tilltro till Dina förmågor samt nyfiket utforskar omvärlden och känner meningsfullhet i livet.